Wróć

Rozporządzenie
Ministra Administacji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska,
z dnia 5 września 1980 r.
w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.
(Dz. U. Nr 20, poz. 75)
fragmenty

  Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Śliskość na ulicach, placach i innych drogach publicznych w okresie mrozów i opadów śnieżnych likwiduje się przede wszystkim przy użyciu piasku oraz innych materiałów zwiększających szorstkość jezdni lub chodnika.
2. Śliskość na jezdniach ulic, placów i innych dróg publicznych, powodowana opadami śnieżnymi lub powstająca w okresie mrozów, może być likwidowana również przy użyciu następujących środków chemicznych:
  1) w postaci stałej:
    a) chlorku sodu (NaCl),
    b) chlorku wapnia (CaCl2),
    c) chlorku magnezu (MgCl2),
    d) mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia,
  2) w postaci roztworu wodnego:
    a) chlorku wapnia,
    b) chlorku magnezu.
  3. Udział procentowy środków chemicznych w mieszaninach i w roztworach, o których mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Środki chemiczne, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się zapobiegawczo oraz w celu usunięcia gołoledzi i oblodzenia, jak też w celu zapobiegania zlodowaceniu i ubijaniu śniegu na jezdni. Dawki środków chemicznych określa załącznik do rozporządzenia.
2. Przez "gołoledź" rozumie się cienką warstwę lodową o grubości do 1 mm.
3. Przez "oblodzenie" rozumie się pokrywę lodową do kilku centymetrów, tworzącą się na skutek zamarznięcia nie usuniętej z jezdni wody, pochodzącej z roztopionego śniegu, lodu lub opadu deszczu.
4. Przez "zlodowacenie i ubicie śniegu" rozumie się pokrywę lodową lub śnieżną powstałą wskutek ruchu kołowego na jezdni niecałkowicie odśnieżonej i oczyszczonej ze śniegu.

§ 3. 1. Zabrania się stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 1 ust. 2, na:
  1) chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych,
  2) jezdniach ulic i placów w miastach, na których znajdują się zespoły starodrzewu albo duże zespoły innej roślinności,
  3) jezdniach ulic, dróg lub placów znajdujących się na określonych przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego obszarach jednostek osadniczych, na których znajdują się zespoły zieleni miejskiej o dużym znaczeniu dla jednostki osadniczej, parki zabytkowe, parki wiejskie lub zespoły zieleni wymagające ochrony ze względu na walory krajobrazowe środowiska albo niezbędne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, klimatycznych i wypoczynkowych mieszkańców.
2. Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego może stosować odstępstwa od zasady wyrażonej w ust. 1 pkt 2 w wypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa ruchu.

§ 4. Dozwolone stosowanie środków chemicznych, o których mowa w § 1 ust. 2, na ulicach, placach i innych drogach publicznych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

§ 5. Ustala się następujące warunki stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych:
  1) zabrania się stosowania środków chemicznych na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych i spękanych,
  2) należy zapewnić, aby części przykrawężnikowe jezdni oraz studzienki kanalizacyjne były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu,
  3) maksymalna ilość środków chemicznych zużytych przy likwidacji śliskości na jezdniach nie może przekroczyć łącznie 1 kg na 1 m2 powierzchni jezdni podczas zimy o przeciętnych warunkach atmosferycznych i 2 kg na 1 m2 powierzchni jezdni podczas zimy o wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
  4) szerokość rozrzutu środków chemicznych na jezdnię sprzętem mechanicznym nie może przekraczać 0,9 szerokości jezdni,
  5) środki chemiczne nie mogą być używane do topnienia śniegu jako samoistny sposób usuwania śniegu z jezdni,
  6) zabrania się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach,
  7) powstające na jezdni błoto należy bezzwłocznie usuwać.